Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Salgsbetingelser

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

GENERELT

Crane Partner AS og deres nettbutikk www.maxtech.no, selger både til registrerte firma og private. Velg å handle som privat eller bedrift nederst på siden for å se prisene med eller uten mva.

1. PRISER

Alle priser er oppgitt som nettopris.

2.1 FAKTURA (KUN TIL BEDRIFTER)

Faktura kan dateres den dagen varen sendes eller hentes fra lager eller produksjonssted.
Faktura til bedrifter sendes fra Klarna eller Crane Partner AS som er eier av maxtech.no
 

3. BETALINGSBETINGELSER

Vår standard betalingsbetingelser er netto 14dager dersom annet ikke er oppgitt. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale forsinkelsesrente iht. lovens sats. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved reklamasjon på deler av en leveranse, skal den korrekte delen av leveranse betales som avtalt. Betalingen skal være selger i hende, det vil si på selgers konto, på forfallsdagen.

 

4. FORSENDELSE

Kjøper har selv ansvaret for varene under transporten. Frakt belastes kjøper dersom ikke annet er avtalt i egen fraktavtale eller i tilbud. Ved alle leveranser gjelder Incoterms 2010.

 

5. LEVERINGSTID VED LEVERING FRA PRODUSENT/FABRIKK ELLER UNDERLEVERANDØRER

Levering skjer i overensstemmelse med avtalt leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra produsent eller underleverandør til selger er ikke selger ansvarlig for.

 

6. KONTROLL VED MOTTAK AV VARE(R)

Kjøper skal ved mottak kontrollere vare(r) mot eventuell pakkseddel og undersøke vare(r) forsvarlig, alt etter varens art og leveringsform.

 

7. RETUR

Selger mottar varer i retur kun etter skriftlig avtale. Spesialbestilte varer som ikke lagerføres av selger tas kun i retur når aksept fra leverandør foreligger.

Varer som ønskes returnert, må være i samme stand som ved levering, og i originalemballasjen der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som det blir levert fra vårt lager. Dersom retur ikke skyldes feil ved varen eller leveransen, beregnes 25 % returgebyr.

Ved retur tilfaller alle fraktkostnader kjøper om ikke annet er avtalt.

 

8. REKLAMASJON

All reklamasjon skal skje skriftlig. Reklamasjoner vedrørende transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rette fraktfører. Manko i innhold av emballerte varer skal skje straks og senest innen 8 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene. Tilbakemelding vedr. mangelfull vare må skje hurtigst mulig og senest 8 dager

Kjøper har ansvaret for at varen ikke tas i bruk, men oppbevares på forsvarlig måte inntil reklamasjon er avklart.

 

9. SELGERS ANSVAR FOR MANGLER

Selger har intet ansvar for skade eller tap som følge av varens videreanvendelse eller for konsekvensansvar så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, utskiftningskostnader, leietap eller for skade som varen har voldt på person eller ting, med mindre mangler ved varen kan føres tilbake til forsettlig eller grov uaktsomhet hos selger og det kan påvises sammenheng mellom forsettet, hhv. den grove uaktsomheten og tapet.

 

Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper reklamer over iht. punkt 8 innen ett år etter levering, er selger forpliktet til å avhjelpe. Selger avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering. Ved utbedring skal selger avgjøre hvorvidt feil eller mangler skal utbedres på eget verksted eller varens destinasjon, herunder hvorvidt selger, kjøper eller tredjepart skal utføre evt. arbeid ifb. med feil eller mangler.

 

Dersom kjøper har reklamert over feil / mangler og det viser seg ikke å foreligge noen feil / mangler som selger svarer for, har selger rett til kompensasjon fra kjøper for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført selger. Selger har intet ansvar for feil eller mangler utover plikten til å avhjelpe i medhold av første avsnitt over. Selger er således under ingen omstendighet ansvarlig for tap som feil / mangler måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

 

10. HEVING VED FORSINKET LEVERING

Kjøper har kun rett til å heve kjøpet ved vesentlig forsinkelse.

 

11. EMBALLASJE

Paller og annen spesialemballasje faktureres iht. faktisk kost. Emballasje tas ikke i retur med mindre dette er avtalt.

 

12. SALGSPANT

Selger har salgspant (eiendomsrett) til de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt (Pantelovens § 3-14, jfr. 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. Selger kan begjære tilbakelevering av det solgte uten søksmål dersom beløpet ikke er betalt i rett tid, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni nr. 86 1992 § 9-2.

 

13. FORCE MAJEURE

Selger er uten ansvar for følgene av force majeure

 

14. TVISTER

Tvister i forbindelse med leveringsavtalen og bestemmelser som er knyttet til denne samt derav følgende rettsforhold, skal avgjøre ved voldgift i samsvar med rettegangslovens Kap. 32.

 

15. GARANTI

Garanti er 1 år fra mottatt vare.